Договор за агенциски услуги за обезбедување

PDFdownload

Јавна набавка на канцелариски материјали

PDFdownload

Јавна набавка на хигиенски средства

PDFdownload

Јавна набавка на фиксна телефонија и интернет

PDFdownload

Јавна набавка на услуги за авторска агенција

PDFdownload

Јавна набавка на печатарски услуги

PDFdownload